Serviciu Public Sala Transilvania

Serviciul public a fost înființat prin hotărârea numărul 27/25.08.1998 a Consiliului Județean Sibiu și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu în regim de autofinanțare parțială.

Misiunea

Misiunea SPST este să ofere servicii logistice sportive și conexe la cele mai înalte standarde pentru locuitorii din municipiul Sibiu, zonele arondate și nu numai.

Activitatea serviciului va respecta principiile fundamentale ale serviciilor publice, adică:

 • Eficienta utilizare a resurselor și eficacitatea furnizărilor serviciilor;
 • Fiabilitatea raportărilor interne și către exterior;
 • Conformitate cu legislația aplicabilă.

Viziunea

Serviciul își propune să obțină cele mai bune performanțe și să ofere servicii logistice diversificate, conexe sportului, în parteneriat cu autoritățile locale, deservind populația comunității.

Vom realiza această viziune prin cooptarea de personal adecvat și vom păstra o strânsă colaborare cu instituțiile partenere pentru a atinge un raport optim de satisfacție a spectatorilor și a instituțiilor partenere.

De asemenea prin serviciile oferite, serviciul își propune să câștige loialitatea comunității, precum și de a atinge performanța financiară necesară.

Suprafața de joc a Sălii Transilvania este de 1000 metri pătrați. Suprafața de joc existentă este din parchet lamelar propice pentru jocurile de baschet, handbal, fotbal în sală și poate fi pregătită pentru competiții de volei, karate, judo, tenis, dans sportiv sau alte manifestări culturale (concerte, spectacole, conferințe). Capacitatea sălii (pe scaune) : 1790 locuri + 157 locuri in tribuna telescopică nou instalată.

Sala dispune de 4 vestiare pentru jucători și un vestiar pentru arbitrii.

Holurile sălii, cu o suprafață de 652 metri pătrați, pot găzdui diverse manifestări expoziționale (de ex. târguri, vernisaje, etc.) sau organizarea de competiții sportive (de ex. competiții de tenis de masă).

Poza 360 de grade a Sălii Transilvania

Afișare LED

Celor interesați le pot fi închiriate cele 2 sisteme de afișaj LED ale sălii, care constau într-un sistem suspendat de tavanul sălii și un sistem de afișaj care se poate monta pe lateralele terenului de joc.

Detaliile tehnice ale sistemelor de afisaj LED amplasat pe tavanul Sălii Transilvania:

 • 2 ecrane cu dimensiunea de 5X3 metri pătrați fiecare.
 • 24 panouri LED marginea terenului (960 cm x 960 cm)
 • Înăltimea la care este amplasat sistemul LED – 8,5 metri
 • Rezolutie pe fiecare ecran: 1040×624 px.
 • Pot rula spoturi, foto în diferite formate depinzând de softul de redare folosit.
 • Se pot difuza transmisii live.
 • Intrari Video Procesor: Composite, Hdmi, Vga, Dvi, Sdi, DP
 • Spoturile pot fi în diferite formate si dimensiuni.
 • Video procesor-ul scalează formatul la dimensiunea de 1040×624 px.

Sala Aerobic

In incinta Sălii Transilvania funcționează și o sală aerobic de 9 x 9 metri care poate fi inchiriată pentru activități precum cursuri de dans, balet, aerobic, karate, etc.

Sala Ședințe

Sala Transilvania mai dispune de o sală ședință de 9 x 8 metri. Sala este dotată cu televizoare cu diagonala de 146 cm care pot fi conectate la mijloace moderne pentru realizarea de prezentari.

Poza 360 de grade a Sălii de Ședințe

Sala Conferințe

Sala Transilvania mai dispune de o sală conferință de 9 x 9 metri. Sala este dotată cu televizoare cu diagonala de 146 cm care pot fi conectate la mijloace moderne pentru realizarea de prezentari.

Poza 360 de grade a Sălii de Conferințe

Dotări

 • aparatură profesională sport: 2 panouri de baschet dotate conform FIBA, 2 porți de handbal, fileu volei, 2 porți fotbal sală, 2 mese tenis de masă
 • tabela electronică de marcaj pentru baschet, handbal, volei si fotbal
 • instalație de sonorizare
 • 2 cabine presă
 • plase protecție in spatele porților
 • covor de protecție pentru suprafața de joc
 • 4 toalete la etajul 1 si o toaletă la parter dedicată persoanelor cu dizabilități
 • sistem de supraveghere video atât în sală cât și pe holuri, parcare și în jurul sălii.

Transmisiuni LIVE

Sala se pretează la transmisiuni TV live. Meciurile de baschet ale echipei BC CSU Sibiu sunt preluate de posturile de televiziune TVR1, Digi Sport, etc.

Incălzire proprie

Sala dispune de centrală termică proprie, stație de ventilație care asigură o permanentă împrospătare a aerului, respectiv o încălzire rapidă în sezonul rece.

Parcare

Serviciul Public Sala Transilvania administrează două parcări aflate pe str. O. Goga, nr. 1 şi respectiv pe str. Funarilor nr. 1.

Parcarea din str. O. Goga nr. 1 este luminată şi dispune de 136 de locuri de parcare: 127 locuri de parcare, 6 locuri de parcare speciale (din care 4 locuri pentru persoane cu dizabiltăţi şi 2 locuri pentru mame cu copii mici) şi 3 locuri pentru autobuze.

Parcarea din str. Funarilor nr. 1 are 60 de locuri de parcare, din care 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi şi un loc pentru mamele cu copii mici.

Orarul de funcţionare al celor două parcări este 00:00-24:00

Cele două parcări sunt supravegheate video.

Telefon asistență parcări: 0733 671 742

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Serviciul Public „Sala Transilvania”, denumit în continuare, în prezentul regulament, Serviciul Public, se organizează şi funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 27/ 1998.

Art. 2 (1) Serviciul Public are sediul în Sibiu, str. Octavian Goga nr.1, judeţul Sibiu şi codul unic de înregistrare (C.U.I.) RO 13119411.

(2) În documentele emise, pe sigla Serviciului şi pe ştampilele proprii, Serviciul Public se va identifica cu următorul antet: „CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU – SERVICIUL PUBLIC „SALA TRANSILVANIA”.

(3) Serviciul Public îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

(4) Serviciul Public are personalitate juridică şi este finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul judeţean.

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 3 (1) Obiectul de activitate al Serviciului Public îl constituie:

a) administrarea, în condiţiile legii, a sălii de sport „Transilvania” şi a terenului aferent;

b) organizarea şi desfăşurarea manifestărilor şi întâlnirilor sportive, educative, culturale, politice şi religioase, expoziţii, târguri şi spectacole în incinta sălii şi în parcarea limitrofă;

c) utilizarea spaţiilor pentru manifestările prevăzute la lit. b organizate de către persoane fizice şi juridice interesate, precum şi pentru publicitate, cu perceperea tarifelor stabilite, în condiţiile legii.

d) închirierea spaţiilor pentru alte activităţi, în baza licitaţiilor organizate, conform dispoziţiilor legale, în condiţiile contractului de administrare.

e) desfăşurarea altor activităţi, în conformitate cu obiectivele stabilite şi cu respectarea hotărârilor Consilului Judeţean Sibiu, dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi a altor dispoziţii legale în vigoare.

f) Organizarea pieţei volante pentru valorificarea şi desfacerea produselor agricole şi agroalimentare locale/tradiţionale în parcarea – zona limitrofă a Sălii Transilvania;

g) Parcarea autovehiculelor în sistem de taxare automată cu semibariere.

(2) Pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public, tarifele şi condiţiile de închiriere sunt stabilite prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Sibiu.

Art. 4 Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea obiectivelor specifice, Serviciul Public colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase, etc.).

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL

Art. 5 (1) Patrimoniul Serviciului Public se compune din bunuri mobile, mijloace fixe şi obiecte de inventar, precum şi din obligaţiile ce decurg din exercitarea dreptului de administrare asupra imobilului în care îşi desfăşoară activitatea, aflat în domeniul public al judeţului Sibiu, format din teren şi sală polivalentă înscris în CF nr. 102962 Sibiu, nr. top 3716/2/1, în condiţiile legii.

(2) Patrimoniul Serviciului Public poate fi completat prin achiziţii, în condiţiile legii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, de bunuri de la instituţii publice, persoane juridice sau fizice, cu aprobarea preşedintelui Consiliului Judeţean.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 6 (1) Organismul deliberativ de conducere al Serviciului Public este Consiliul de Administraţie, care are următoarea componenţă:

-Preşedinte - directorul Serviciului Public;

-Membri: - doi consilieri judeţeni;

(2) Componenţa nominală a Consiliului de Administraţie este aprobată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean.

(3) Consiliul de Administraţie este prezidat de preşedinte şi îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

a) se întruneşte la sediul Serviciului Public, în şedinţe ordinare, lunar sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare, la cererea preşedintelui sau a unei 1/3 din numărul membrilor săi;

b) hotărârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi;

c) dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte. Convocarea şedinţei ordinare se face de către preşedinte, cu 3 zile înainte de data şedinţei. Şedinţele extraordinare se convoacă fie de către preşedinte, fie prin votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie, cu 2 zile înainte de data şedinţei.

d) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se semnează de către membrii prezenţi;

e) membrii Consiliului de Administraţie răspund, alături de conducerea Serviciului Public, de modul în care duc la îndeplinire hotărârile Consiliului Judeţean, dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, precum şi de respectarea reglementărilor legale din sfera de activitate.

(4) Consiliul de Administraţie al Serviciului Public are următoarele atribuţii:

a) analizează şi avizează propunerile directorului de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public, în vederea aprobării lor de către Consiliul Judeţean;

b) avizează proiectul anual al acţiunilor desfăşurate de Serviciul Public;

c) analizează şi avizează, potrivit legii, organigrama şi statul de funcţii, pe care le supune anual aprobării Consiliului Judeţean;

d) aprobă programul manifestărilor cultural-sportive, care se derulează în incinta Serviciului Public şi dispune măsurile care se impun pentru valorificarea din punct de vedere economic a acestor spaţii;

e) aprobă proiectul de măsuri privind creşterea rentabilităţii Serviciului;

f) aprobă măsurile propuse de director pentru buna gestionare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul Serviciului Public şi a imobilului aflat în administrarea sa;

g) aprobă Regulamentul intern;

h) analizează şi supune aprobării Consiliului Judeţean propunerile necesare optimizării funcţionalităţii Serviciului Public;

i) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Judeţean.

Art. 7 Serviciul Public are următoarea structură organizatorică:

a) Director;

b) Contabil-şef;

c) Compartiment gestiune magazii.

d) Compartiment RU, administrativ, întreţinere

e) Compartiment pază parcare cu plată;

f) Compartiment pază sala propriu-zisă;

g) Compartiment pază piaţa volantă;

h) Compartiment pază Centrala Termică şi Post Trafo.

Art. 8 (1) Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal ale Serviciului Public se aprobă anual de către Consiliul Judeţean Sibiu, în condiţiile legii.

(2) Atribuţiile personalului încadrat la Serviciul Public sunt prevăzute în fişele postului.

Art. 9 (1) Conducerea executivă a Serviciului Public este asigurată de un director. Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului se fac prin prin hotărâre a Consiliului Judeţean Sibiu, în condiţiile legii.

(2) Directorul Serviciului Public este ordonator secundar de credite şi, în această calitate îşi exercită drepturile şi îşi asumă obligaţiile prevăzute de lege.

(3) Atribuţiile directorului Serviciului Public sunt următoarele:

a) asigură conducerea activităţii curente a Serviciului Public, în limitele competenţelor legale aprobate;

b) reprezintă şi angajează Serviciul Public în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;

c) încheie sau desface contractele individuale de muncă ale personalului de conducere şi de execuţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) dispune măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;

e) aprobă fişele posturilor prevăzute în statul de funcţii şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor de către personalul din subordine;

f) organizează prin decizie, activitatea financiar-contabilă, de arhivare, protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, conform legislaţiei în vigoare;

g) urmăreşte buna întreţinere şi funcţionare a bazei materiale;

h) dispune măsurile legale în vederea recuperării pagubelor aduse Serviciului;

i) stabileşte relaţii de colaborare cu agenţi economici din ţară sau străinătate, în condiţiile legii;

j) fundamentează în colaborare cu contabilul-şef proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Judeţean;

k) propune anual spre aprobare Consiliului Judeţean, organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public, avizate de Consiliul de Administraţie;

l) elaborează Regulamentul intern al Serviciului Public şi îl supune aprobării Consiliului de Administraţie;

m) analizează şi aprobă cursurile pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului potrivit legii;

n) hotărăşte, în conformitate cu prevederile legale, modul de ocupare a posturilor vacante cuprinse în statul de funcţii;

o) prezintă anual Consiliului Judeţean Sibiu informări asupra activităţii desfăşurate de Serviciul Public;

p) propune modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public, în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean.

q) îndeplineşte orice atribuţii, conform legislaţiei în vigoare, precum şi cele dispuse prin Hotărâre a Consiliului Judeţean.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii.

(5) În absenţa directorului, Serviciul Public este condus de o persoană din cadrul serviciului, desemnată prin fişa postului.

Art. 10 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Serviciului Public este ajutat de un contabil-şef, numit în condiţiile legii.

(2) Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare;

b) exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;

d) conduce evidenţele contabile în conformitate cu legislaţia în materie şi prezintă lunar, trimestrial şi anual darea de seamă contabilă la Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu;

e) organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului Serviciului Public;

f) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a Serviciului;

g) participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii.

(3) În absenţa contabilului-şef, toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnată prin fişa postului.

Art. 11(1) Prin intermediul Compartimentului RU, administrativ, întreţinere se asigură următotoarele:

a) organizarea activităţii de recrutare a personalului, în condiţiile legii;

b) planificarea, organizarea şi supervizarea activităţilor de resurse umane;

c) stabilirea programului de instruirea a angajaţilor;

d) înregistrarea tuturor contractelor de muncă în REVISAL şi transmiterea acestuia la Inspecţia Muncii;

e) stabilirea programului de lucru al:

- Compartimentului pază parcare cu plată;

- Compartimentului pază sala propriu-zisă;

- Compartimentului pază piaţa volantă;

- Compartimentului pază Centrala Termică şi Post Trafo.

f) actualizarea fişelor postului;

g) întreţinerea şi reparaţia tuturor instalaţiilor tehnico-sanitare şi termice din incinta Serviciului Public;

h) verficarea periodică a instalaţiilor de gaz, apă, energie electrică din incinta Serviciului Public şi din încăperile anexe;

i) asigurarea asistenţei tehnice pentru instalaţiile, aparatura electrică şi electronică aflate în dotarea Serviciului Public.

j) asigurarea zilnică sau ori de câte ori este necesar a curăţeniei şi igenizării tuturor spaţiilor din incinta şi din exteriorul Serviciului Public.

(2) Compartimentul gestiune magazii are în sarcină:

a) asigurarea utilizării raţionale a resurselor şi efectuarea cheltuielilor;

b) planificarea aprovizionării cu materiale şi obiecte de inventar necesare bunei desfăşurări a activităţii;

c) asigurarea instruirii periodice sau ori de câte ori este nevoie, a personalului privind normele de protecţie a muncii şi normele PSI în vigoare;

d) asigurarea condiţiilor optime pentru păstrarea bunurilor aparţinând Serviciului Public.

(3) Compartimentele pază parcare cu plată, pază sala propriu-zisă, pază piaţa volantă, pază Centrală Termică şi Post Trafo au următoarele aribuţii:

a) asigurarea pazei şi integrităţii obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate;

b) prevenirea producerii oricăror fapte de natură să aducă prejudicii Serviciului Public;

c) îndeplinirea oricăror alte sarcini încredinţate, potrivit planului de pază.

CAPITOLUL V. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Art. 12 Serviciul Public este finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul judeţean. Subvenţiile vor fi alocate pentru: reparaţii, cheltuieli de capital, utilităţi, cheltuieli de funcţionare şi în completare cheltuieli de personal.

Art. 13 Veniturile proprii se obţin din următoarele activităţi realizate direct de Serviciul Public:

a) încasări din manifestări şi întâlniri sportive, educative, culturale, politice şi religioase, expoziţii şi spectacole;

b) utilizarea şi închirierea spaţiilor administrate;

c) închirieri de spaţii publicitare;

d) încasări din utilizarea parcărilor cu plată;

e) prestarea altor activităţi în conformitate cu obiectul de activitate si atribuţiile Serviciului Public, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 14 (1) Serviciul Public dispune de ştampilă proprie.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Serviciului Public se efectuează prin conturi deschise la Trezoreria Sibiu şi la alte bănci.

(3) Serviciul Public are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:

a) actul normativ de înfiinţare;

b) procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie;

c) documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;

d) corespondenţa;

e) alte documente, potrivit legii.

Art. 15 (1) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare.

(2) În baza prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, directorul elaborează Regulamentul intern al Serviciului Public.

(3) Fişele posturilor se aprobă de către directorul Serviciului Public, la data înfiinţării postului şi se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcţie de dispoziţiile legale intervenite ulterior, sau de necesităţile Serviciului Public.

(4) Orice modificare şi completare a prezentului regulament va fi propusă de director, cu avizul Consiliului de Administraţie, în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Sibiu.

(5) Directorul Serviciului Public va aduce la cunoştinţa angajaţilor din subordine prevederile prezentului regulament.

(6) Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării sale de către Consiliul Judeţean Sibiu.